Bạn tham khảo: Văn bản hướng đẫn: Thông tư 04/2012/TT-BXD ban hành ngày 20/09/2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-04-2012-TT-BXD-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-148205.aspx

 • Phụ lục 1: Được phép XK
 • Phụ lục 2: Không được phép xuất khẩu

Hồ sơ cần:
1. Hợp đồng mua bán / Invoice / Packing list
2. Hóa đơn mua đá
3. Giấy phép khai thác đá
4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
5. Giấy đăng ký địa chất (nếu chưa có thì đem mẫu lên TT để họ kiểm nghiệm và xuống kho kiểm tra thực tế hàng).

2 thoughts on “Chia sẻ 29. HỒ SƠ XUẤT KHẨU ĐÁ

  1. Hi bạn,

   Tùy tính chất đá bazan của bạn dạng gì, bạn có thể tham khảo các mã:
   25161210: dạng khối
   25161220: dạng tấm
   25169090: Loại khác
   Thân ái,
   DHP

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s