TRÌNH KÝ ĐÓNG DẤU:

– 2 giấy giới thiệu

– 2 bộ chứng từ đầu đủ: hđ, invoice, pkl, bill

– 2 công văn hủy tờ khai

– 1 bộ tờ khai cần hủy sao y giáp lai

– 1 bộ tờ khai đã thông quan lấy hang sao y giáp lai (có mã vạch)

Thân ái,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s