Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 ban hành QCVN: 01/2017/BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng FORMALDEHYT và các AMIN thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm DỆT MAY.

Tuy nhiên, ngày 26/04/2018, Thông tư 07/2018/TT-BCT được ban hành và sửa đổi thời gian hiệu lực của thông tư 21 trên từ 01/05/2018 -> 01/01/2019.
=> Hiện tại nhập khẩu bình thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s