Chia sẻ 29. HỒ SƠ XUẤT KHẨU ĐÁ

Bạn tham khảo: Văn bản hướng đẫn: Thông tư 04/2012/TT-BXD ban hành ngày 20/09/2012

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-04-2012-TT-BXD-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-148205.aspx

  • Phụ lục 1: Được phép XK
  • Phụ lục 2: Không được phép xuất khẩu

Hồ sơ cần:
1. Hợp đồng mua bán / Invoice / Packing list
2. Hóa đơn mua đá
3. Giấy phép khai thác đá
4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
5. Giấy đăng ký địa chất (nếu chưa có thì đem mẫu lên TT để họ kiểm nghiệm và xuống kho kiểm tra thực tế hàng).