CHIA SẺ 5. THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NƯỚC NÓNG (2 yêu cầu)

Chính sách quy định: 51/2011/QĐ-TTg (Dán nhãn NL) và QĐ 1171/BKHCN (KTCLNN)

1. Dán nhãn NL (51/2011/QĐ-TTg)

Sau khi tra QĐ 51/2011, rất may là sản phẩm máy nước nóng không nằm trong diện phải dán nhãn năng lượng.

Tuy nhiên, mặt hàng này phải 2. KTCLNN theo QĐ 1171/BKHCN (KTCLNN)

Quy trình: 

1.png

Lưu ý:

Bước 1: Nộp 04 bản đăng ký KTCLNN tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (CCTCĐLCL). CCTCĐLCL trả lại 03 bản (có đóng dấu xác nhận của CCTCĐLCL), giữ lại 01 bản. Tại đây, CCTCĐLCL sẽ chỉ định trung tâm bất kỳ, cụ thể đối với mặt hàng này CC chỉ định TT3 làm kiểm nghiệm mẫu.

Bước 2: Căn cứ vào bước 1, nộp bộ hồ sơ có bao gồm 01 bản đăng ký KTCLNN ở bước 1 và bản đăng ký kiểm nghiệm tại TT3 cho TT3. TT3 căn cứ vào đó tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm cho Doanh nghiệp. (Kiểm tại Cảng hay tại kho tùy thuộc vào chỉ thị của CCTCĐLCL tại bước 1).

Bước 3 và bước 4: Sau khi nhận kết quả kiểm nghiệm của TT3, Doanh nghiệp bổ sung kết quả nộp CCTCĐLCL để nhận công bố hợp chuẩn hợp quy (HCHQ). Có công bố HCHQ bổ sung HQ để thông quan hàng hóa. 

new doc 6_1 - Copy.jpg
ElisePhuong